6.12.09

NO a la violència de gènere

El Grup Municipal d’EUPV de l'Ajuntament de CATARROJA sotmet a coneixement del Ple de la Corporació, en virtut del disposat en l'article 97.2 del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la següent MOCIÓ

La violència contra les dones segueix present en el nostre món com una xacra social que repercuteix directa o indirectament en la vida de totes les dones. La violència de gènere, que consisteix en la violència que s'exerceix sobre les dones, pel simple fet de ser-ho, té el seu origen en la posició de desigualtat en la qual les dones encara estem situades en la societat. La violència de gènere, la violència contra les dones, es representa de diverses formes: violacions, assetjaments sexuals i laborals, en el sexisme publicitari, en la tracta de dones i xiquetes, en la prostitució, en la mutilació genital, en la feminització de la pobresa, en la marginació de la política, en la invisibilitat de les nostres aportacions, en l'eliminació de la nostra Història, en els matrimonis concertats, en la desigualtat salarial, en la imposició del burka,... Els Ajuntaments al ser l'Administració més propera a la ciutadania, viuen amb intensitat i moltes vegades amb impotència aquest tipus de violència, per això són ells qui poden detectar-la de manera més directa.

És per això, que són els Ajuntaments els quals en primera instància han d'implicar-se a donar resposta a aquesta situació de les dones, per a arribar a aconseguir en un futur poder declarar que els nostres municipis siguen efectivament llocs exempts de Violència de Gènere. Per tot l'exposat el Grup Municipal de proposa al Ple de la Corporació que s'adopten els següents ACORDS:

1 . Fomentar una educació basada en valors tals com la igualtat, la tolerància, el respecte i la no discriminació, que permeta posar fi als rols basats en la desigualtat, la intolerància i en la subordinació de gènere, implicant a tota la Societat.
2 . Que aquest Ajuntament a través dels serveis corresponents, conega i estudie les situacions de violència de gènere a la qual s'enfronten moltes dones per a elaborar un Pla integral local contra la violència de gènere emmarcat dins dels Pressupostos Municipals anuals.
3 . Que l'ajuntament mantinga campanyes permanents, incloent els mitjans de comunicació, dirigides a denunciar tot tipus de discriminació i violència per raó de sexe.
4 . Que l'ajuntament sol•licite al Govern Estatal l'augment de les partides destinades a transferències a les Corporacions locals per a actuacions conjuntes contra la violència de gènere, en desenvolupament de les actuacions arreplegades en la llei 3/2004 .
5 . Enviar aquests acords al President del Govern Autonòmic i Estatal, i als Grups del Parlament Autonòmic i a les Corts Generals, instant-los a la modificació de les seues lleis respectives sobre violència de gènere, a fi que aquestes s'aborden de manera transversal i amb majors recursos econòmics.

En CATARROJA , 25 de novembre de 2009.

Signat.: ROSA PÉREZ GARIJO