8.2.11

Proposta feta per joves de Catarroja i rebutjada pel PP


MOCIÓ

Rosa Pérez Garijo, Portaveu del Grup Municipal d'EUPV en Catarroja en nom i representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El skate és un esport que va nàixer als anys setanta. Al principi només es tractava de baixar grans pendents , però actualment aquest món és diferent i òbviament miren de reivindicar allò que per a ells és molt evident, transparent i clar, patinar en llocs adequats i promoure el seu esport a tots els nivells.

A Catarroja no hi ha cap espai disponible per poder practicar skate el que constitueix una doble problemàtica, per als que practiquen skate per que no disposen d’un lloc adequat i per als veïns i veïnes pel soroll que produeix el fet de que el tinguen que practicar en places que no disposen de lloc habilitat.

Per això pensem que s’ha de construir una pista de skate i que el lloc adient és el parc de l’Avinguda de Diputació.

Per tant, es proposa al PLE l’adopció dels següents:

ACORDS

La construcció d’una pista de skate al parc de l’Avinguda de Diputació.